Mediating Islamic State - Rhetoric, Network, Sovereignty